ประชุมคณะจัดงาน “อาลัยเดือน ลับฟ้า สู่สรวง” 14 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา ที่บ้านกลางเวียงเชียงใหม่ของเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่  ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปเรื่องพิธีกรรม ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 กุมภาพันธ์ และทุกๆฝ่ายได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง เพราะจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมของล้านนาในบางเรื่อง มีความแตกต่างจากประเพณีที่ปฏิบัติกันในปัจจุบันอยู่มาก และยังประกอบไปด้วยรายละเอียดปลีกย่อยอีกนานัปการ

และอย่างไรก็ตาม ทางคณะทำงานจึงมีมติเห็นพ้องต้องกันที่จะยืนหยัดในการจัดพิธีกรรมตามแบบล้านนาให้มากที่สุด และทางคณะทำงานจะพยายามสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถึงจุดประสงค์นี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ที่งดงาม ปราณีตและมีความเป็นเอกลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของเจ้าดวงเดือนในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่กับชนรุ่นหลังสืบๆไป 

Recommended Articles